מהו הליך גילוי מרצון?

הליך גילוי מרצון הוא למעשה נוהל הנאכף על ידי רשות המיסים. מטרת הנוהל היא לעודד אזרחים שעברו עבירות על חוקי המיסים לתקן את דיווחיהם ולהעביר נתוני אמת. הנוהל תקף לגבי כל סוגי הנישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים רלוונטיים בתאגידים ובחברות. רשות המיסים פועלת בשיתוף פרקליטות המדינה על מנת ליישם את הנוהל ומתחייבת להימנע מנקיטת הליכים פליליים נגיד מי שמבצע גילוי מרצון. יחד עם זאת, רשות המיסים מציבה רשימת תנאים על מנת לנצל את הפריבילגיה.

ראשית, הליך גילוי מרצון חל רק על עבירות מסוימות כפי שמפורטות בנספח המפורסם על ידי רשות המיסים ומשרד האוצר. העבירות עליהן חל הנוהל שייכות לחוקי מס כגון פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה ופקודת המכס. ניתן לבצע את ההליך גם על עבירות על פי חוקי מיסי מכס בלו. שנית, רשות המיסים מאפשרת את ביצוע ההליך רק בצורה כנה ובתום לב. לא ניתן לבצע גילוי מרצון אם במועד הפנייה נערכת חקירה או בדיקה בעניינו של המבקש. תנאי זה תקף גם אם החקירה או הבדיקה מתבצעות כנגד בני הזוג של המבקש וחברות שבשליטתו.

למה משתמשים בגילוי מרצון?

נוהל גילוי מרצון מעודד אזרחים לדווח דיווחי אמת ולהשלים את חובותיהם מול רשות המיסים בישראל. במקביל, ההליך מונע העמדה לדין פלילי ויכול לחסוך עוגמת נפש והוצאות מיותרות. השימוש בגילוי מרצון מתאים לכל הגורמים המעורבים במערכת המיסים בארץ. משתמשים בו על מנת להשלים חובות ולהשיג לפחות חלק מהמיסים שלא נגבו בזמן אמת.

ההליך אינו קבוע והוא מוגבל בזמן. באמצעות הגבלה בזמן מבקשת רשות המיסים בישראל לזרז את הדיווחים ולהשיג את המטרות במהירות רבה ככל האפשר. בקשה לגילוי מרצון מוגשת לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים ורק הוא מוסמך לאשרה. הגילוי חייב להיות כן ולכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה.

כיצד מגישים בקשה לגילוי מרצון?

המידע החשוב שצריך להופיע בתוך הבקשה כולל את שמות המבקשים, שנות המס הרלוונטיות, מקור ההכנסה ופירוט על סכום ההכנסה שהושמטה ואומדן המס שנותר לתשלום. לאחר מכן מצרפים לבקשה את כל המסמכים התומכים בה. יש לצרף גם טופס חתום על ידי המבקש ובמידת הצורך להוסיף ייפוי כוח. במידה והגורם המוסמך מוצא כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל, הוא מודיע על כך למבקש  ומפנה אותה לגורם האזרחי המטפל. הגורם האזרחי יכול להיות בשלב הזה פקיד השומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין וכדומה.

תשלום המס לאחר הליך גילוי מרצון מבוצע יחד עם הקרן, ההצמדה, הריבית והקנסות אזרחיים. על המבקש לשתף פעולה עם הגורם האזרחי ועם כל גורם הקשור לבקשה. בתנאים אלו לא יינקט כנגד המבקש הליך פלילי ותיקו ייסגר.